TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

 

Liên hệ

- Địa chỉ: K110

- Số máy lẻ: (024)3767 3896, số máy lẻ 104

 

Lãnh đạo Trung tâm

Phó Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại:  098.909.7772

     

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

1981

Phó Giám đốc TT

Thạc sỹ

02

Nguyễn Thị Thu Hà

1979

Nhân viên

Thạc sỹ

03

Nguyễn Hồng Hạnh

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04 Phạm Thị Ánh Hồng 1973 Nhân viên Thạc sỹ

 

Chức năng

 

Trung tâm Đào tạo, Hướng nghiệp và Phát triển công nghệ có chức năng đào tạo theo hình thức không chính quy đáp ứng yêu cầu của người học, có mục đích phổ cập, đạt được một bằng cấp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong phạm vi chức năng của Trường; thực hiện liên kết đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Hiệu trưởng với những loại hình, ngành đào tạo được UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; đào tạo ngắn hạn các ngành nghề theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức hướng nghiệp việc làm, hỗ trợ thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên; phát triển, ứng dụng công nghệ theo các lĩnh vực mũi nhọn của Nhà trường.

 

Nhiệm vụ

 

- Tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo liên kết ngắn hạn và dài hạn, liên thông đại học theo quy định của Nhà trường, của ngành;

- Tận dụng và phát huy tối đa việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường để duy trì và phát triển mô hình đào tạo liên kết;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực đào tạo và phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân phát triển công nghệ theo các ngành nghề đào tạo của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập sản xuất cho học sinh sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định, tuân thủ theo các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Quy chế này.

 

Hoạt động đào tạo

 

Đào tạo ngắn hạn

 

Đào tạo liên thông đại học

 

Hướng nghiệp, việc làm