CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1. Lãnh đạo trường

          Gồm có Hiệu trưởng và 1 phó Hiệu trưởng

 

2. Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức - Hành chính

          + Phòng Đào tạo

          + Phòng Công tác học sinh sinh viên

          + Phòng Tài chính - Kế toán.

          + Phòng Quản trị

 

3. Các khoa:

          + Khoa Giáo dục đại cương

          + Khoa Điện tử - Viễn thông

          + Khoa Công nghệ thông tin

          + Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

          + Khoa Điện - Tự động hóa

          + Khoa Kinh tế

 4. Trung tâm trực thuộc trường

          + Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ

          + Trung tâm thông tin thư viện

 

 5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể.

          + Đảng bộ

          + Công Đoàn

          + ĐoànTNCS Hồ Chí Minh