Văn bản về GVCN-CVHT

TT

VĂN BẢN

MÔ TẢ

TẢI VỀ

1

Quy định về GVCN

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với giáo viên chủ nhiệm lớp đào tạo theo niên chế

Tải về

2

Quy định về CVHT

Quy định về Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên  cao đẳng hệ chính quy

Tải về

3 Thông báo số 219/TB-CĐ ĐTĐL ngày 25/9/2013 Thông báo về việc nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt lớp Tải về